AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve 101 Milletvekilinin imzasıyla Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi mecliste görüşüldü ve kabul edildi.

Konuya ilişkin olarak bir değerlendirme yapan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, teklife dair açıklamalarda bulundu.

Karaman açıklamasında: "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 29/01/2024 tarihinde sunulan 2/1959 Esas Numaralı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Ülkemizin milli maden ve enerji politikaları kapsamında yürütülen faaliyetleri, bölgesel ve küresel

ölçekte Türkiye Yüzyılı Vizyonu hedeflerine ulaşılması bakımından oldukça önem arz etmektedir.

Öyle ki hiç bir hata kabul etmeyen bu sektörün daha nizami çalışır hale getirilmesi bizlerin ülkemiz geleceği açısından büyük bir sorumluluğudur.

Bu politikalar çerçevesinde enerji arz güvenliğinin sağlanması, enerjinin yerlileştirilmesi ve öngörülebilir

bir enerji piyasasının oluşturulması amaçlanarak ülkemizin enerji alanındaki hedeflerini kararlılıkla

gerçekleştirmesi planlanmaktadır.

3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında uygulanan UMREK raporlama sisteminin günün ve

piyasanın değişen şartlarına göre yeniden belirlenerek, söz konusu sistemin sadece IV. Grup maden

işletme ruhsatları için zorunlu olarak uygulanması ve diğer grup madenler için gönüllülük esasına göre

raporlama yapılması,

1.Madde: UMREK koduna göre rapor hazırlama şartı aranmaksızın MTA Genel Müdürlüğünün buluculuk hakkı kazanması,

2. Madde: İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar, sulak alanlar ve Kıyı Kanunu kapsamındaki

kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere belirlenen alanlarda YEKA ilan edilerek yenilenebilir enerji

kaynağına dayalı tesislerin kurulmasına imkân sağlanması,

3. Madde: Elektrik Piyasası Kanununa göre hidrolik kaynaklara dayalı önlisans veya üretim lisansı

sahibi tüzel kişiler tarafından yenilenebilir enerji kaynağına dayalı birden çok kaynaklı üretim tesisi

ve söz konusu alanlarda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne veya sulama birliklerine ait tarımsal

sulama amaçlı tesislerin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün izniyle sulama birlikleri tarafından yenilenebilir enerji

kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi kurulabilmesi,

4. Madde: Doğal gazın sıvılaştırılması faaliyetinin depolama faaliyetinden ayrıştırılarak bağımsız bir

piyasa faaliyeti olarak tanımlanması,

5. Madde: Yüzen LNG terminallerine ilişkin EPDK tarafından depolama tesislerinden farklı istisnai

düzenlemeler yapılabilmesine imkân tanınması,

6. Madde: Mevcut depolama tesislerinin kapasitelerinin daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla

sisteme girişe ilişkin hükümlerden muaf tutulması,

7. Madde: Bir tüzel kişiye her ülke için ayrı ayrı ihracat lisansı verilmekteyken birden fazla ülke için tek

ihracat lisansı verilmesi uygulamasına geçilmesi,

8. Madde: YEKA yarışma şartlarının günün koşullarına bağlı olarak yatırımları geciktiren unsurlardan

arındırılmasına imkân tanınması, yarışma yönteminin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından

ilgili yarışma şartnamesinde belirlenmesi, yarıştırılabilecek diğer unsurların da yarışma bazında

belirlenmesi,

9. Madde: Lisanslı elektrik üretim faaliyetine geçecek tesisler tarafından ödenecek katkı bedeli arttırılarak

YEK Destekleme Mekanizmasına ilave gelir sağlanması ve YEK Destekleme Mekanizmasına dâhil olan

diğer lisanslı santrallere uygulanan fiyatlarla aynı fiyatların elektrik alım tarifesi olarak uygulanması,

10. Madde: Lisanslı üretim faaliyetine geçmek amacıyla yapılacak başvurular için uygulanacak lisans

alma bedeli, lisans süresi ve lisanslı üretim faaliyetine geçilmesine ilişkin diğer hususların EPDK

tarafından, lisanssız elektrik üretim faaliyetine devam edecek tesislerde üretilecek elektrik enerjisi

için uygulanacak fiyat ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasların ise Cumhurbaşkanı tarafından

belirlenmesi,

11. Madde: Enerji verimliliği desteklerinden faydalanmak isteyenler için emisyon ve spesifik enerji

tüketimini azaltma kriterinin getirilmesi, enerji verimliliği destek bedellerinin günün koşullarına göre

uyarlanması, proses ve tesis bazlı projeler de kapsama alınarak tasarruf potansiyeli yüksek teknolojik,

yenilikçi ve dijitalleşmeye katkı sağlayan yatırımların da destekten yararlanması,

12. Madde: Olağanüstü hâl kararı veya genel hayata etkililik kararı alınan yerlerde geçici süreli bağlantı

talepleri için elektrik enerjisinin kullanıcılara kesintisiz bir şekilde ulaştırılması amacıyla EPDK’ya

yetki verilmesi,

13. Madde: Enerji nakil hatlarına ilişkin bedel tespiti tescil ve kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat

davalarında, irtifak alanının belirlenmesine ilişkin teknik kriterlerin açıklığa kavuşturulması,

14. Madde: 6446 sayılı Kanun kapsamında üretim lisansı, önlisans ya da lisans başvurusu sahibi tüzel

kişilerden, yatırım maliyetlerinde pandemi ve savaşa bağlı artışlar, ekonomik ve teknik zorluklar veya

tedarik süreçleri nedeniyle yatırımları gerçekleştiremeyecek olanlara talep etmeleri halinde EPDK’ya

başvurarak ilgili lisansları, önlisansları veya önlisans/lisans başvurularını iptal etme hakkı verilmesi,

15. Madde: 29/7/1960 tarihli Nükleer Enerji Sahasında Hukuki Mesuliyete Dair Sözleşme hükümlerine

uygun olarak nükleer madde taşıyan kişinin talebi, nükleer tesis işletenin muvafakati ve Nükleer

Düzenleme Kurumunun onayıyla taşıyıcının da sorumlu olabilmesine imkan tanınması,

şeklinde düzenlemeler öngörülmektedir.

Yapılacak olan düzenleme ile maden faaliyetlerinin daha kontrollü ve sağlıklı olarak yürütülmesini sağlayacağız.

Çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Editör: Semih PEKER